Chat with us, powered by LiveChat

Czech Accessibility Phrases

  Whenever I travel I find myself using the same phrases no matter where I go.  I put together the list of phrases below based on all the trips I have taken.

Whereas many people without disabilities can just go with the flow in a foreign country, people with disabilities may need to ask for assistance from time to time.

At a minimum I would learn the “Most Useful Phrases” before your trip.  If you have more time, learn all the phrases in bold.  If you enjoy foreign languages, learn all the phrases below!  Be sure to print out these phrases and bring them on your trip.  If you have trouble pronouncing the phrases, you can always just point to the one you need.

 

Most Useful Phrases

Is there an entrance without steps? – Je tam vstup bez schodù?
Where is the elevator? – Kde je výtah?
My friend is outside in a wheelchair. – Mùj pøítel je venku na vozíku.
Can you help me? – Mùžete mi pomoci?
Lift here and here. – Zvednìte zde a zde.
How much does it cost? – Kolik to stojí?
Do you accept credit cards? – Berete kreditní karty?
…is straight ahead? – … Je rovnì?
I would like… – Chtìl bych …
The bill, please – Úèet, prosím
Thank you – Dìkuji
Excuse me – Promiòte or Pardon (if you step on someone), Prosim vas (if you need help)
Sorry – Pardon
Hello – Dobry den
Bye – Na shledanou (pronounced Na skledano)
Yes – Ano
No – Ne

Other Useful Phrases

Hello/Goodbye
Hello – Dobry den
Hi  – Dobry den!
Goodbye  – Na shledanou (pronounced Na skledano)
Good morning – Dobré ráno
Good afternoon – Dobré odpoledne (uncommon to use odpoledne, dobry den is common for all day)
Good evening – Dobrý veèer
Good night – Dobrou noc
How are you? – Jak se máš?
Good  – Dobrý
Very well – Velmi dobøe
See you later – Zatím (more common for someone you know), Na shledanou (more common for strangers)

Please/Thanks
Please – Prosím
Thank you – Dìkuji
You’re welcome – Prosím (same as please)

Yes/No
Yes – Ano
Yeah – Jo
No – Ne
Maybe – Možná,
It doesn’t matter – Na tom nezáleží
Of course – Samozøejmì
Okay – Dobrá
It’s okay – To je v poøádku
That’s right – To je pravda
No problem – Žádný problém
Cool! – Chladný!
Right? – Jasný?

Communication
Do you speak English? – Mluvíte anglicky?
How do you say? – Jak na to øíkáš?
Repeat please. – Opakujte prosím.
Speak slower please. – Prosím mluvte pomaleji.
What does __ mean? – Co znamená __ ?
I (don’t) understand – Ja chápu / Ja nechápu
I have studied Czech for 3 months – Studoval jsem èeský 3 mìsíce

Making Friends
My name is… – Jmenuji se …
I am John / Jane. – Jsem John / Jane.
What is your name? – Jak se jmenuješ?
Pleased to meet you – Tìší mì

Which part of the Czech Republic? – Ze které èásti Èeská republika?
I went there on Monday – Šel jsem tam v pondìlí
I am going there on Saturday – Jdu tam v sobotu
How long are you here? – Jak dlouho jsi tady?
I am from the United States – Jsem ze Spojených státù or Jsem z Ameriky
I live in California – Žiju v Kalifornii
I am on vacation – Jsem na dovolené
I arrived yesterday – Pøijel jsem vèera
I am going to leave tomorrow – Zítra odjíždím
I am excited – Jsem nadšen

Accessibility
Is there an entrance without steps? – Je tam vstup bez schodù?
Where is the elevator? – Kde je výtah?
My friend is outside in a wheelchair – Mùj pøítel je venku na vozíku
I am in a wheelchair. – Jsem v invalidním vozíku.
Is there a handicapped bathroom? – Je tam koupelna pro postižené ?

Excuse me – Promiòte or Pardon (if you step on someone), Prosim vas (if you need help)
Sorry – Pardon
Can you help me? – Mùžete mi pomoci?
Lift here and here. – Zvednìte zde a zde.
Can you help me go up? – Mùžete mi pomoci nahoru?
Can you help me go down? – Mùžete mi pomoci jít dolù?
I am ready – Jsem pøipraven
Are there hills there? – Jsou tam kopce?

Should I wait here? – Mám poèkat tady?
Stay here – Zùstaò tady
I will return – Vrátím se
Handicapped – Postižený
Accessible – Pøístupné,
The elevator – Výtah
The escalator – Eskalátor

The ramp – Nájezd
The steps – Kroky
The stairs – Schody
The cobblestones – Dlažební kostky
Wheelchair – Invalidní vozík
It folds up – Vyklápí se
It comes apart – Dá se rozebrat
It is a wet / dry battery – Jedná se o mokré / suché baterie
I have a flat tire – Mám prázdnou pneumatiku

Directions
Where is…? – Kde je …?
Do you know where ___ is? – Víte, kde je ___?
Is it near? – Je to blízko?
Is it far from here? – Je to odsud daleko?
How many kilometers? – Kolik kilometrù?
Is there a good restaurant near here? – Je tu poblíž dobrá restaurace?
I would like a city map – Chtìl bych mapu mìsta

…is straight ahead? – … Je rovnì?
…is to the left? – … Je vlevo?
…is to the right? – … Je vpravo?

There – Tam
Here – Tady
Over there – Tamhle
I’m looking for – Já hledám
I am going to… – Jdu…

Next to – Vedle
In front of – vepøedu
Behind – vzadu
Inside – dovnitø
Outside – Ven
Northern – Severní
Southern – Jižní
Eastern – Východní
Western – Západní

Transportation
The train station – Vlakové nádraží
The bus stop – Autobusová zastávka
The airport – Letištì
The flight – Let
Arrivals/Departures – Pøílety a odlety
Can you bring our luggage? – Mùžete pøivést naše zavazadla?
Where can I find a taxi? – Kde najdu taxi?

Tourism
What time do you open/close? – Kdy máte otevøeno / zavøeno?
I would like an audioguide. – Rád bych mìl audioprùvodce.
What time is the tour? – V kolik je prohlídka?
Entrance – Vstup
Exit – Východ
I have a question – Mám otázku
Downtown (center of town) – centrum
The art museum – Muzeum umìní
The old/new bridge – Starý / nový most
The church – Kostel
The plaza – Plaza
The street – Ulice
The park – Park
The beach – Pláž
The ocean – Oceán

Hotel
a big hotel – velký hotel
a small hotel – malý hotel
I have a reservation – Mám rezervaci
I need to check-in / check-out – Potøebuji check-in / check-out
A room on the ground floor – Pokoj v pøízemí

Restaurant/Bar
A table for two – Stùl pro dvì osoby
Waiter/Waitress – Èíšník / servírka
A glass of red wine – Sklenku èerveného vína
A glass of white wine – Sklenku bílého vína
A beer – Pivo
A water without gas – Neperlivá voda
A menu, please – jidelní listek, prosím
The bill, please – Úèet, prosím
For extensive dining vocabulary, buy a Lonely Planet phrase book and check out the Culinary Reader section.

Shopping
How much does it cost? – Kolik to stojí?
Too expensive – Pøíliš drahé
Too much – Pøíliš mnoho
I don’t want anything – Nechci nic
I’ll take it – Vezmu si to
Do you accept credit cards? – Berete kreditní karty?

Building Blocks

Pronouns
I – Já
You (familiar) – Ty
You (formal) – Vy
He – On
She – Ona
It – Ono
We – My
You (plural) – Vy
They (masculine) – Oni
They (feminine) – Ony

Possession
My – moje (fem), muj (masc)
Your (familiar) – Vaše
Your (formal) – Vaše
His – Jeho
Her – Její
Our – Naše
Their – Jejich

To be
I am – Já jsem
You are (familiar) – Jste
You are (formal) – Jste
He is – On je
She is – Ona je
It is – Ono je
We are – My jsme
You are (plural) – Jste
They are (masculine) – Jsou
They are (feminine) – Jsou

Need/Want/Have
Do you have…? – Máte …?
I want… – Chci …
We want… – Chceme …
I would like… – Chtìl bych …
We would like… – Chtìli bychom …
I need… – Potøebuji …
Do I need…? – Musím …?
Is it necessary…? – Je to nutné …?
Is it possible…? – Je to možné …?
I have to… – Musím …
I can not… – Nemùžu …

Go
I am going… – Jdu …
You are going… – Jdeš …
We are going – Jedeme
I went… – Šel jsem …
Have you gone… – Už jste šli …
We went… – Šli jsme …
I am going to go… – Hodlám jít …

There is / There are
Is there…? – Je tam …?
Are there…? – Jsou tam …?
There is… – Tam je …
There are… – Tam jsou…

It is
It is… – Je …
Is it…? – Je to …?
They are… – Jsou …

This/That
This is… – To je …
That is… – To je …
These are… – To jsou
Those are… – To jsou

Numbers
One – Jedna
Two – Dva
Three – Tøi
Four – Ètyøi
Five – Pìt
Six – Šest
Seven – Sedm
Eight – Osm
Nine – Devìt
Ten – Deset
Both – Oba
All – Všechny
None – Žádné
Several – Nìkolik
Few – Málo

People
Friend – kamarád(m), kamarádka (f)
Man – muž
Woman – Žena
Husband – Manžel
Wife – Manželka, Žena
Mother – Máma
Father – Táta
Son – Syn
Daughter – Dcera
Person – Osoba
People – Lidé

Time
Today – Dnes
Tonight – Dnes veèer
Yesterday – Vèera
Tomorrow – Zítra
Now – Dnes
Early – Rané
Late – Pozdní
Always – Vždy
Never – Nikdy
Already – Už

Good/Bad
Good – Dobrý
Bad – Bad
Well – Dobøe
Poorly – Špatnì
Better – Lepší
Worse – Horší

Big/Small
Big – Velký
Small – Malý
Wide – Široký
Narrow – Úzký

Prepositions/Conjunctions
With – S
Without – Bez
To – Pro / k
From – Z / od
Of – O
For – Pro
Before – Pøed
After – Po
And – A
Or – Nebo
But – Ale
Because – Protože
Therefore – Proto

Pronunciation Guide

http://www.pronunciationguide.info/Czech.html

Get our 100% Free Accessible Travel Advice Newsletter

  • Learn the secrets of how to travel in Europe with a disability
  • Receive a €50 Accessible Travel Coupon for signing up!
© 2015 Sage Traveling. All rights reserved.
Privacy | Security | Terms
Website design and development by Telezent